اعداد در انگلیسی

آموزش اعداد در زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی کاربردهای بسیاری دارند. از مهمترین کاربرد های آن میتوانیم به آدرس دادن، خواندن شماره ملی و شماره تلفن و صحبت کردن در مورد اتفاقاتی که در تاریخ های مشخصی از ماه رخ میدهند اشاده کنیم. بنابراین نیاز است که با ترتیب و تلفظ آنها به خوبی آشنا باشید و در صورت لزوم استفاده کنید.

حتی اگر در ابتدایی ترین سطح آموزش زبان انگلیسی نیز قرار باشید، حتما با اعداد در انگلیسی به خوبی آشنایی دارید بنابراین سعی داریم تا به نکات و جزئیاتی که در این زمینه باید به آنها توجه داشته باشید بپردازیم.

مثال:

A-How many hours do you work every day?

تو هر روز چند ساعت کار می کنی؟

B-From nine to five. Eight hours.

از (ساعت) نه تا پنج.هشت ساعت.

اعداد زیر 20 در انگلیسی

اعداد شمارشی در انگلیسی

در زبان انگلیسی اعداد ۰ تا ۱۰ از قاعده خاصی پیروی نمی کنند، پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای اعداد ۱۱ تا ۱۹ موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع اعداد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ بی قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می شوند. برای دو رقمی مجذور ۱۰ بیش از ۲۰، خود اعداد ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ تا حدی بی قاعده هستند اما بقیه این اعداد با اضافه کردن پسوند ty- ساخته می شوند.

مثال:

A-How many people are in the group?

چند نفر تو گروه هستند؟

B-About seventy.

حول و حوش هفتاد نفر.

اعداد زیر صد به انگلیسی
 

خواندن اعداد ۱ تا ۹۹ در انگلیسی

مطابق با جدول بالا،تا اینجا با نحوه خواندن اعداد اصلی بین ۱ تا ۹۹ آشنا شده اید.مثلا عدد “۸۷” را به صورت “eighty-seven” می خوانیم. همانند آنچه که برای عدد “۲۷” آموختیم.یعنی ابتدا ازسمت چپ،عدد اول (دهگان)، “۸۰” را خوانده و سپس عدد بعدی (یکان), “۷” را به آن وصل می نمائیم.همانطور که در نمونه های زیر نیز مشاهده می کنید:

 •  ۴۲ = forty-two
 •  ۵۳ = fifty-three
 •  ۹۹ = ninety-nine

 

نکته مهم : برخلاف فارسی در انگلیسی نیازی به گفتن “و” بین اعداد نیست و هر دو رقم را باید پشت سر هم بخوانید.

 

خواندن اعداد ۱۰۰ تا ۹۹۹

برای خواندن این دسته از اعداد با دو صفر،کافیست ابتدا رقم سمت چپ (هزارگان) را گفته و سپس عبارت “hundred” را به آن اضافه کنید. همانند نمونه های زیر:

 •  ۱۰۰ = a/one hundred (صد/یکصد)
 •  ۲۰۰ = two-hundred (دویست)
 •  ۹۰۰ = nine-hundred (نهصد)

اما برای خواندن اعداد بین ۱۰۰ تا ۹۹۹ به غیر از حالت بالا (غیر دو صفر)،باید ابتدا همانند مورد قبل،اعداد را به صورت دو صفر در نظر گرفته و تلفظ نمائید،در ادامه دو رقم بعدی را به آن وصل کنید.به عنوان نمونه،برای عدد “۱۰۱” ابتدا آن را به صورت دو صفر،یعنی “۱۰۰” می خوانیم  (hundred) و در ادامه دو رقم بعدی یعنی “۰۱” که همان “one”  تلفظ می شود را،همراه با حرف اضافه “and” به “hundred” می چسبانیم و به صورت “hundred and one” تلفظ می کنیم.همانند نمونه های زیر:

 •  ۱۰۱ = hundred and one (صد و یک)
 •  ۲۱۰ = two-hundred and ten (دویست و ده)
 • ۳۲۴ = three-hundred and twenty-four (سیصد و بیست و چهار)

اعداد سه رقمی انگلیسی

خواندن اعداد ۱۰۰۰ تا ۹۹۹,۹۹۹

برای خواندن این دسته از اعداد با سه رقم صفر از سمت راست،کافیست ابتدا سه صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس عبارت thousand را به آن اضافه کنید.همانند نمونه های زیر:

 •  ۱,۰۰۰ = a/one thousand (هزار/یک هزار)
 •  ۲,۰۰۰ = two thousand (دو هزار)
 •  ۵۳,۰۰۰ = fifty-three thousand (پنجاه و سه هزار)
 •  ۱۰۰,۰۰۰ = one-hundred thousand (صد هزار)

اما برای خواندن این گروه از اعداد که برخلاف مورد قبل،هر سه رقم سمت راست آن ها صفر نیست،ابتدا از سمت راست،این سه رقم را جدا کرده،سپس در مرحله بعد،رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را عینا مطابق با مورد قبلی،بیان نموده و نهایتا سه رقم سمت راست را مطابق با قاعده گفته شده در مورد “اعداد ۱۰۰ تا ۹۹۹” همراه با حرف اضافه and به آن وصل می نمائیم.همانند نمونه های زیر:

 • ۱,۰۰۱ = a/one thousand and one (هزار و یک)
 • ۲,۰۰۹ = two thousand and nine (دو هزار و نه)
 • ۱,۲۰۰ = a/one thousand and two-hundred (هزار و دویست)
 • ۱۰۰,۲۹۱ = a/one hundred thousand two-hundred and ninety-one (صدهزار و دویست و نود و یک)

 

نکته: می توان اعداد ۴ رقمی که به دو صفر ختم می شوند مانند ۱۲۰۰ را به دو صورت خواند:

روش اول: در بخش معرفی “اعداد ۱۰۰۰ تا ۹۹۹,۹۹۹” پیشتر بدان اشاره شد و در اینجا با مثال های بیشتری ملاحظه می نمائید.

 •  ۱,۲۰۰ = one thousand and two-hundred (هزار و دویست)
 •  ۸,۴۰۰ = eight thousand and four-hundred (هشت هزار و چهارصد)

روش دوم: که عمدتا در انگلیسی آمریکائی (US) بکار رفته و راحت تر نیز تلفظ می شود، بدینصورت است که ابتدا دو صفر را در نظر نگرفته،دو رقم دیگر را به صورت عادی خوانده و سپس کلمه “hundred” را به آن اضافه می نمائیم.مثلا برای عدد “۱۲۰۰” بدون در نظر گرفتن دو تا صفر، دو رقم دیگر،یعنی “۱۲” را خوانده (twelve) و نهایتا “hundred” را به آن می چسبانیم.یعنی ۱۲ تا ۱۰۰ تا که همان ۱۲۰۰ می شود:

 •  ۱,۲۰۰ = twelve hundred (هزار و دویست)
 •  ۸,۴۰۰ = eighty-four hundred (هشت هزار و چهارصد)

خواندن اعداد ۱۰۰۰,۰۰۰ به بالا

برای خواندن این دسته از اعداد با شش صفر از سمت راست،کافیست ابتدا این شش صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس کلمه million را به آن اضافه کنید. همانند نمونه های زیر:

 •  ۱,۰۰۰,۰۰۰ = one million (یک میلیون)
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ = ten million (ده میلیون)
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = one-hundred million (صد میلیون)

مضرب های ده به انگلیسی

برای خواندن اعداد در این بازه که برخلاف مورد بالا هر شش رقم سمت راست آنها صفر نیست،باید ابتدا از سمت راست،سه رقم سه رقم جدا کرده و آنها را بخوانیم.

 •  ۱,۵۰۰,۰۰۰ = one million and five-hundred thousand
  (یک میلیون و پانصدهزار)
 •  ۱۰,۲۳۵,۴۰۰ = ten million two-hundred and thirty-five thousand and four-hundred
  (ده میلیون و دویست و سی و پنج هزار و چهارصد)
 •  ۱۰۰,۵۰۵,۰۰۰ = one-hundred million and five-hundred and five thousand
  (صد میلیون و پانصدو پنج هزار)

عدد ترتیبی در انگلیسی

اعداد ترتیبی برای نشان دادن ترتیب استفاده می شود. مثلا زمانی که می خواهیم به ترتیب سه دونده در مسابقه دو اشاره کنیم به جای استفاده از اعداد عادی (یک، دو، سه) از اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم) استفاده می کنیم. در انگلیسی هم این اعداد کاربرد مشابهی دارند. مهمترین کاربرد اعداد ترتیبی در اشاره به تاریخ است.

اعداد ترتیبی برخلاف اعداد اصلی، برای کمیت و تعداد بکار نمی‌رود. این اعداد با اضافه کردن پسوندهای rd ، nd ، st و th به انتهای اعداد اصلی ساخته می‌شوند. پسوند st در عدد ۱، پسوند nd در عدد ۲، پسوند rd در عدد ۳ و پسوند th در مابقی اعداد به کار می‌روند. اعداد ترتیبی ۱ تا ۳ از قاعده‌ی خاصی تبعیت نمی‌کنند و به شکل زیر ساخته می‌شوند و ما بقی اعداد ترتیبی با اضافه شدن پسوند th ساخته می‌شوند.

 

۳ استثناء در اعداد ترتیبی انگلیسی

معمولا هنگام متصل شدن پسوند th به آخر اعداد اصلی، تغییری در خود ساختار املایی عدد ایجاد نمی‌گردد و کافیست th را بدون هیچ تغییری به عدد مربوطه وصل نمایید. برای مثال برای ایجاد عدد ترتیبی هفتم کافیست th را به عدد هفت یعنی seven به صورت seventh متصل نمود. با این حال چندین استثنا نیز وجود دارد که به شرح زیر هستند:

حرف e در اعداد پنج و نه هنگام متصل شدن th، حذف می‌شود. (fifth و ninth)

حرف t در عدد هشت،با حرف t مشابه در پسوند th ادغام شده و یکبار نوشته می‌شود. (eighth)

دو حرف آخر در عدد دوازده، یعنی ve، هنگام متصل شدن th تبدیل به f شده و سپس th به آن وصل می‌شود. (twelfth)

 

در حالت نوشتاری، می‌توانیم اعداد ترتیبی را به هر دو صورت عددی و حروف بنویسم و کاملا با هم یکسان می‌باشد. اما به طور کلی همواره شکل کوتاه‌تر و ساده‌تر آن استفاده می‌شود. به عبارتی هر جا شکل عددی آن کوتاه‌تر باشد، فرم عددی و در غیر اینصورت معادل حروفی آن بکار می‌رود. به عنوان مثال برای عدد ترتیبی صدویکمین معمولا از معادل عددی آن یعنی ۱۰۱st استفاده می شود. در حالی که برای عدد یک میلیاردم چون معادل عددی آن طولانیست، ترجیح به استفاه از معادل حروفی آن یعنی billionth می‌باشد.

 

در این مقاله از سری مقاله های آموزشی وبسایت بهکلام سعی کردیم که تمامی نکاتی که باید در رابطه با اعداد در انگلیسی بدانید را به شما آموزش دهیم. امیدواریم که برای شما عزیزان مفید واقع شود. پیشنهاد می کنیم سایر مقالاتی که مربوط به عبارات و اصطلاحات روزمره میشوند را نیز مطالعه کنید:

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *