• لطفا قبل از انتخاب سوپروایزر با موسسه هماهنگ های لازم را انجام دهید.
  • زمان جلسات مصاحبه و تعیین سطح و مشاوره ۳۰ دقیقه و هزینه جلسه ۱۰۰ هزار تومان می باشد و در قسمت بعدی زمان شروع جلسه را انتخاب نمایید. مثال:۱۹:۱۵ زمان شروع مصاحبه می باشد که تا ۱۹:۴۵ تمام می شود.