پژوهشگاه مخبرات ایران

دانش پذیر گرامی: به منظور بالا بردن سطح آموزشی موسسه و استفاده بیشتر از امکانات آموزشی و نظرخواهی در مورد تدریس اساتید محترم، خواهشمند است بدون توجه به مسائل شخصی به سوالات ذیل پاسخ دهید و در ضمن مد نظر قراردهید که پاسخ ها محرمانه بوده و درج نخواهد شد.

بدیهی است پاسخ های واقع بینانه شما در مجموع اظلاعات با ارزش و سازنده ای برای مدرسین موسسه فراهم ساخته و در موارد مقتضی از آن استفاده خواهد شد.