تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهدی برای آموزشگاه بهکلام جهت استخدام و یا عقد قرارداد  با متقاضی همکاری ایجاد نمی نماید.

***پر کردن تمامی بخش ها الزامی میباشد.***