discount
در صـورت دارا بودن هر یک از شـرایط زیر
می توانید از ۱۰ تا ۲۵ درصـد تخفیف
در پرداخت شـهریه برای ثبت نام
دوره های آموزشی بهـکلام بهره مند شوید

موسسـه آمـوزش زبـان بهـکلام

تخفیف ویـژه زبـان آمـوزان

تخفیف شهریه زبان تخفیف ۱۰ درصدی

  • معرفی (اولین ثبت نام)

  • ثبت نام اولیه (اولین ثبت نام)

  • کلاس های ساعت۱۱-۱۵ (اولین ثبت نام)

  • دانشجویی/ دانش آموزی/ فرهنگیان

  • دو زبانه

  • ۳ نفر خانوادگی (۳ کلاس جدا)

  • عضو انجمن نخبگان

تخفیف پرداخت شهریه بصورت یکجا

۴۰ ساعت۵ درصد
۷۰ ساعت۱۰ درصد
۱۰۰ ساعت۱۵ درصد
۲۰۰ ساعت۲۰ درصد

نکته قابل توجه: حداکثر مجموع تخفیف های ارائه شده برای هر زبان آموز، ۲۰ درصد میباشد.