افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی (irregular werbs)

/
یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم گرامری در زبان انگلیسی این …
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی
افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

تمرین۱

/