• این قرارداد بین موسسه بهکلام که در این قرارداد موسسه نامیده می شود و
 • که در این قرارداد مدرس پاره وقت (حق التدریسی) نامیده می‌شود بمنظور تدریس
 • به صورت (حق التدریسی) در موسسه بهکلام طبق شرایط زیر منعقد می‌گردد:
 • مشخصات مدرس:

 • منعقد می‌گردد.
 • این میزان شامل عیدی، سنوات، پاداش، بن، و مزایای قانونی دیگر است و در قبال انجام کار از طرف مدرس، پس از پایان هر دوره از اعتبارات موسسه بهکلام قابل پرداخت است.
 • ۳- پرداخت حق‌التدریس هر ترم منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحانات و لیست گزارش کامل کلاسی می باشد.
 • ۴- تسویه حساب هر کلاس بین ۱ تا ۲ هفته کاری می باشد.
 • ۵- حقوق اساتید بر اساس نوع و سطح کلاس و همچنین تعداد زبان آموزان می باشد.
 • ۶- مالیات بر قرارداد (حدودا ۱۰%) از مبلغ قرار داد کسر خواهد شد.
 • تعهدات مدرس

 • به موجب این قرارداد:
  ۱- مدرس موظف است طبق برنامه‌ای که از طرف موسسه بهکلام تعیین می‌شود، برای تدریس درس حضور یافته و پس از انجام امتحانات، اوراق امتحانات کتبی و نمرات امتحانی را در پایان ترم به موسسه تحویل نماید.
 • ۲- چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود، مدرس موظف است با اطلاع قبلی به موسسه جلسات تشکیل نشده را بنحو مقتضی جبران نماید.
 • ۳- در صورت غیبت غیرموجه و بدون اطلاع قبلی به موسسه (حداقل ۲۴ ساعت پیش از شروع کلاس) مدرس بایستی علاوه بر جلسه جبرانی،یک جلسه رایگان برای زبان آموزان برگزار کند
 • ۴- هر مدرس در هر ۱۰ جلسه فقط اجازه یک جلسه کنسلی را دارد که آن هم با اطلاع قبلی و به صورت مکتوب باید صورت بپذیرد.
 • ۵- شرکت در جلساتی که عندالزوم از طرف موسسه در ارتباط با موارد مربوط به مدرسین محترم تشکیل می شود اجباری و جزء وظایف آموزشی مدرس محسوب می‌گردد.
 • ۶- مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این ماده را کلاً یا جزاً به غیر واگذار نماید.
 • ۷- مدرس تعهد می‌نماید که مجموع ساعات تدریس در موسسه از حداکثر ساعت مجاز مندرج در آئین‌نامه حق‌التدریس تجاوز ننماید.
 • ۸- تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی‌تواند مبنای استخدام ثابت مدرس موسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد موید هیچگونه سمت رسمی نمی‌باشد.
 • ۹- طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد را فسخ کنند مشروط بر اینکه یکماه قبل اراده خود را در این مورد به طرف دیگر اعلام نمایند.
 • ۱۰- درصورتیکه مدرس قرارداد را بدون عذر موجه فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در کلاس درس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنکاف نماید، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم می‌شود دو برابر وجوهی را که موجب این قرارداد دریافت داشته‌اند به موسسه مسترد دارد.
 • ۱۱- در صورت تاخیر مدرس ، ایشان موظف به جبران دو برابر تاخیر برای زبان آموز در انتهای کلاس هستند. * تشخیص عذر موجه به عهده موسسه می‌باشد.